Ελεγκτικές Υπηρεσίες


  Οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • • Αναθέσεις ελέγχου Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων, όπως προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία (Ε.Λ.Π., Δ.Π.Χ.Α.).
 • • Αναθέσεις ελέγχου Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.
 • • Αναθέσεις επισκοπήσεων Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
 • • Ειδικούς ελέγχους που απαιτούνται για την εισαγωγή εταιρειών στο Χ.Α.Α και σε άλλες χρηματαγορές.
 • • Αναθέσεις για την σύνταξη πραγματογνωμοσύνης.
 • • Αναθέσεις Ειδικού σκοπού για συγχωνεύσεις, απορροφήσεις κ.λ.π.
 • • Ελέγχους προσυμφωνημένων διαδικασιών συναφών με χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
 • • Αναθέσεις ελέγχων φορολογικής συμμόρφωσης για την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Φορολογικές Υπηρεσίες

  Οι Φορολογικες Υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • • Φορολογικός σχεδιασμός Επιχειρήσεων.
 • • Γνωμοδοτήσεις και Μελέτες σε φορολογικά θέματα.
 • • Υποστήριξη σε θέματα ασφαλιστικής νομοθεσίας και μισθοδοσίας.
 • • Φορολογική υποστήριξη σε περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες


  Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • • Κατάρτιση προϋπολογισμών, σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων (BusinessPlan) και Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων.
 • • Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας.
 • • Εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων, Περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων.
 • • Αξιοποίησης περιουσίας.
 • • Αξιολόγηση διαδικασιών με στόχο την αναδιοργάνωση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας.
 • • Έλεγχο και αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων.
 • • Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS).
 • • Φάκελος Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών (transferpricing).
 • • Έλεγχος μελλοντικών επενδύσεων (DueDiligence) για εξαγορές-συγχωνεύσεις.
 • • Υπηρεσίες Οργάνωσης και Εποπτείας Οικονομικής Διεύθυνσης Διαχείριση Μισθοδοσίας και Διοικητική Υποστήριξη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • • Οργάνωση λογιστηρίων και Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου.
 • • Υπηρεσίες εκκαθαριστή.