Η Εταιρεία μας


Η AUDIT OPINION Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές έχει σαν σκοπό να παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διασφαλίζοντας τους πελάτες της προκειμένου να υλοποιήσουν τους στόχους τους σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η Ομάδα μας


Τα στελέχη μας έχουν πολυετή εμπειρία στη παροχή ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες του Ιδιωτικού τομέα και του Δημοσίου με υψηλό αίσθημα ευθύνης και συνεχή προσπάθεια παρέχουμε έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση συμβάλλοντας στις απαιτήσεις της σημερινής εποχής.

Έκθεση Διαφάνειας


Δείτε την Έκθεση Διαφάνειας έτους 2014 της εταιρείας AuditOpinion  

Δείτε την Έκθεση Διαφάνειας έτους 2015 της εταιρείας AuditOpinion  

Δείτε την Έκθεση Διαφάνειας έτους 2016 της εταιρείας AuditOpinion  

Δείτε την Έκθεση Διαφάνειας έτους 2017 της εταιρείας AuditOpinion  

Δείτε την Έκθεση Διαφάνειας έτους 2018 της εταιρείας AuditOpinion  

Δείτε την Έκθεση Διαφάνειας έτους 2019 της εταιρείας AuditOpinion  

Δείτε την Έκθεση Διαφάνειας έτους 2020 της εταιρείας AuditOpinion  

Δείτε την Έκθεση Διαφάνειας έτους 2021 της εταιρείας AuditOpinion  

Δείτε την Έκθεση Διαφάνειας έτους 2022 της εταιρείας AuditOpinion  

Δείτε την Έκθεση Διαφάνειας έτους 2023 της εταιρείας AuditOpinion  

Οικονομικές Καταστάσεις


ΧΡΗΣΗ 2014
Δείτε τον Ισολογισμό της εταιρείας AuditOpinion για το έτος 2014  

ΧΡΗΣΗ 2015
Δείτε τον Ισολογισμό της εταιρείας AuditOpinion για το έτος 2015